ഞങ്ങളുടെ സേവനം

ഞങ്ങളുടെ സേവനം - എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

പ്രൊഫഷണൽ വിൽപ്പന

ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ച എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്നു, പെട്ടെന്നുള്ള മത്സര ഓഫർ ഉറപ്പാക്കുക.
ടെൻഡറുകൾ ബിഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താവുമായി സഹകരിക്കുന്നു.ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും നൽകുക.
ഞങ്ങൾ ഒരു സെയിൽസ് ടീമാണ്, എഞ്ചിനീയർ ടീമിന്റെ എല്ലാ സാങ്കേതിക പിന്തുണയും ഉണ്ട്.

കൃത്യസമയത്ത് ഡെലിവറി സമയം

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഞങ്ങളുടെ കർശനമായ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, നിങ്ങളുടെ സമയബന്ധിതമായ ഡെലിവറി സമയം ഉറപ്പാക്കുക.
നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ / പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്.
നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഷിപ്പ് ചെയ്‌തയുടൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷിപ്പിംഗ് അറിയിപ്പ് / ഇൻഷുറൻസ്.

വില്പ്പനാനന്തര സേവനം

സാധനങ്ങൾ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ് ബാക്ക് ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു.
സാധനങ്ങൾ വന്നതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ 12-24 മാസത്തെ വാറന്റി നൽകുന്നു.
ആജീവനാന്ത ഉപയോഗത്തിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ സ്പെയർ പാർട്സുകളും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
നിങ്ങളുടെ പരാതി 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ വലുതാക്കുന്നു.